Podmínky soutěže na Facebooku

Níže uvedený text představuje úplná́ pravidla soutěže na Facebooku (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný́ text, který́ úplně̌ a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je:

METALLIFE s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
IČ: 04023994
DIČ: CZ04023994

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241402. (dále jen „organizátor“).

1.1. Pořadatelem ani organizátorem není́ provozovatel elektronické́ sociální́ siřtě Facebook (dále jen „síť Facebook“ )

1.2. Soutěž̌ proběhne v terminu 2. 1. 2023, 19:00 – 31. 12. 2023 18:59 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a dále na území́ České́ republiky i mimo ni v místech v pravidlech uvedených

 

2.Soutěžící́

Soutěže se muže zúčastnit fyzická́ osoba starší́ 15 let s doručovací́ adresou na území́ České́ republiky, která́ splní stanovená pravidla soutěže. Pro splnění soutěže – fanoušky facebookové́ stránky METALLIFE (dále také́ pouze „fanoušky“) – platí́ (mimo jiné) následující́ pravidla:

2.1. Podmínkou je byt k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Facebook a byt fanouškem facebookové́ stránky METALLIFE.

2.2. Kazdý soutěžící musí́ byt kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového profilu.

2.3. Soutěžící́ musí́ dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook. Každý́ soutěžící́ se může zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které́ jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která́ soutěžící́ uveřejní́ v rámci soutěže, (dále společné jen „vložený materiál“) nesmí́ odporovat právním předpisům České́ republiky, nesmí́ ohrožovat mravní́ výchovu dětí a mládeže a musí být etické́ (zejména nesmí́ obsahovat pornografii, našilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.) instagramovéhó vstupem do soutěže publikací komentáře spolu s nízce uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:

  • Je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo ze má́ radní́ souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
  • má́ rádné́ souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
  • má́ rádné́ souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití́ vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly siřtě Osoba, která́ nesplní́ kteroukoliv z podmínek podmínek uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže nemůže, a pokud se soutěže nemůžé, nemá́ nárok na výhru a muže byt kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

3. Mechanismus soutěže

V terminu 2. 1. 2023, 19:00 – 31. 12. 2023 18:59 mají́ fanoušci možnost publikovat své́ odpovědi do komentáře na síti Facebook

Účastník soutěže musí mít veřejný́ profil na síti Facebook .

Účastník soutěže musí sledovat facebookový́ profil METALLIFE

Výherci se stanou soutěžící́, kteří budou sledovateli facebookového profilu METALLIFE a do komentáře uvedou místo, na které by danou výhru použili a dále budou vylosováni aplikací Facebook timeline contest, či jinou aplikací pořadatelem zvolenou. Kazdý soutěžící́ může vyhrát pouze 1x.

4. Výhry v soutěži a jejich oznámení

Výherce obdrží́ jeden set celoskleněných posuvných dveří, včetně posuvného systému a úchytu. Jméno výherce bude oznámeno na Facebookové́ stránce METALLIFE a výherce bude vyzván k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou. Pokud vítězní́ fanoušek kontaktní informace podle pokynů ve vyzve nedoručí, ztrácí na výhru nárok a tato propadá́ ve prospěch pořadatele. Nárok na výhru dále ztrácí každý́, kdo nesplní některou z uvedených podmínek v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále každý́, který́ jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který́ je ze soutěže vyloučen.

 V případě, že vyloučenému účastníkovi soutěže již̌ byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není́-li to možné́, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není́ dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné́, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám. Na výhry nevzniká́ právní́ nárok a není́ možné́ je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

 

5. Předaní výher

Způsob predační́ výhry bude domluven v rámci e-mailové́ komunikace po zaslání kontaktních údajů. Výhry mailové, které́ z důvodů důvodu nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno předat, propadají́ ve prospěch pořadatele.

 

6. Autorská́ pravá

souhlas se zpracovaným osobních údajů a schválení pravidel Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící́ poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatné výhradní oprávnění k výkonu pravá užit vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožovaní́, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně̌, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časové uzemní a množstevně̌ neomezeném, v tištěné́, elektronické́ nebo jiné podobě v souvislosti se soutěži nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže. Soutěžící́ se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné́, jim způsobené́ v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítí Facebook

Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící́ svůj souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou oprávněni pořizovat obrazové́, zvukové́ a zvukově obrazové́ záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení́ nebo obrazové́, zvukové́, obrazově zvukové́ záznamy tykajících se výherců, nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatné̌ a bez omezení místa, času, množství́ a způsobu užití́.

Vstupem do soutěže soutěžící:

- souhlasí́, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení́ obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;

- potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech Pravech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné́, že má́ právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí́, že souhlas se zpracováním osobních údajů muže kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté́ účastníkem soutěže mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené́ organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Zpracovávané́ údaje budou zpřístupněny pořadateli a organizátorovi soutěže, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora nebo pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které́ organizátor či pořadatel soutěže údaje předá́. Účastník soutěže souhlasí́ ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační́ společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení́ všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení́ a elektronické́ pošty za účelem přímého marketingu muže kdykoliv odvolat formou písemné́ informace na adrese pořadatele.

 

7. Doba soutěže


2. 1. 2023, 19:00 – 31. 12. 2023 18:59

Vyhlášení výherců: 2. 2. 2024

 

8.Ostatní́ ustanovení a podmínky soutěže

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž̌ kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s činností ode dne 2. 1. 2023

8.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření́ na podvodné́, nepoctivé́ nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která́ soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící́ ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí́ stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která́ soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé́ soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučením ze soutěže je konečně́, bez moznosti odvolání.

8.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné́ takové́ facebookové́ a profily, které́ mají́ méně než 20 sledujících, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

8.4. Organizátor neručí za jakékoliv technické́ problému v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronických sociálních sítí Facebook) ani za jednání třetích osob na sociálních sítích Facebook čí jinde.

8.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí̌ za ztrátu, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal výherci.

8.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá́ za žádné škody způsobené́ přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži, ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

8.7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní́ cestou.

8.8. Tato soutěž není́ sponzorovaná́, spravovaná́ nebo přidružená k sítí Facebook. Informace poskytnuté́ v rámci soutěže neposkytuje soutěžící́ provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí́ byt směrovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

8.9. V ostatním se soutěž̌ a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České́ republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního pravá soukromého.

V Praze, dne 2. 1. 2023

 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů